ว่าด้วยหนังสือสัญญาจ้างถมที่ดิน

หนังสือสัญญาถมที่ดิน

123

( ตัวอย่างร่างหนังสือสัญญาถมที่ดิน )

( ข้อมูลสามารถเปลี่ยนไปตามข้อตกลงของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง )

การทำหนังสือสัญญารับจ้างถมที่ดิน ส่วนใหญ่จะเป็นการ ตกลงกันระว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างกันก่อน จะทำหนังสือสัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคา ระยะเวลาการทำงาน ความสูงของการถมที่ดิน จำเป็นต้องระบุบให้ชัดเจน และต้องมีความเข้าใจตรงกันในทุกๆเรื่องระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โดยการทำหนังสือสัญญาจะต้องทำสองฉบับ จะต้องเก็บไว้ที่ผู้ว่าจ้างหนึ่งฉบับและผู้รับจ้างหนึ่งฉบับ

เพื่อความเข้าใจตรงกันของทั้งสองฝ่าย ส่วนใหญ่ ผู้รับจ้างจะทำการร่างหนังสือสัญญาถมที่ดินขึ้นมาเพื่อนำมาให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและนัดเซ็ตสัญญากันอีกครั้ง ส่วนข้อตกลง การจ่ายเงินและ ระยะเวลาของการถมที่ดินนั้น ผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างจะต้อง จ่ายเงินให้ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้รับจ้างทำตามข้อตกลงในหนังสือสัญญาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น แต่บางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเงินก่อน ตามตกลงที่คุยกันไว้ ของผู้ว่างจ้างและผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการ แบ่งจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ผู้รับจ้างก็จะทำงานเป็นเปอร์เซ็น แล้วค่อยมาเรียกเก็บเงินภายหลังเสร็จงานจากผู้ว่าจ้าง เช่น ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน จำนวนหนึ่งให้ผู้รับจ้างถมที่ดิน ต่อ เมื่อผู้รับจ้างถมที่ดิน ทำการถมที่ดินได้ 30 เปอร์เซ็นของเนื้อที่ ที่ต้องถมทั้งหมด และในหนังสือสัญญาควรระบุ สถานที่ว่าสถานที่ถมอยู่ที่ไหน ใช้ระยะเวลาเท่าไร แล้วเสร็จเมื่อไร และ มีราคาเท่าไร ผู้ว่าจ้างต้องนำสำเนาโฉนดที่ดิน มาให้ผู้รับจ้างแนบไว้ในสัญญารับถมที่ดิน เพื่อ ระบุบแปลงที่จะถมและระบุบเจ้าของที่ดินนั้นๆ เพื่อป้องกันการชี้ผิดแปลง

ยังไงก็ตาม ผู้จ้างกับผู้รับจ้างควรตกลงกันอย่างระมัดระวังเพื่อผลประโยชน์ขอผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

ที่มาของบทความ .. บูรพาการโยธา